«Зеленый дядя»

«Зеленый дядя» video
«Зеленый дядя»
«Зеленый дядя»

«Зеленый дядя» - группа Uniquetunes, Starbox, 2009
Derected by Anton Zemliakov & Oleg Trofim,
Camera:Sergey Baskoev, Anton Zemliakov
Клип в ратации канала А1.